Page 2 - public_manual.pages
P. 2

การรบครองเกยวกบสทธไดรบเงน              .........................   3      ภาพรวมการใหบรการรบครองฯ                ............................   4


      การลงทะเบยนสหรบการใชงานครงแรก                   .................  5


      หนาจอระบบและขนตอนการใชงานระบบ                    .................  6


      การกรอกขอมลทอย        ................................................     7      การกรอกครอง         .....................................................     8


      การตดตามครอง         .................................................     10


      การสงเอกสารเพม        .................................................     11      การตรวจสอบผลการวนจฉย ..................................                 13
   1   2   3   4   5   6   7