Page 3 - public_manual.pages
P. 3

การรบครองเกยวกบสทธไดรบเงน
          พระราชบญญตคมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123 วรรค 1
      ระบวา “ในกรณทนายจางฝาฝนหรอไมปฏบตตามเกยวกบสทธ

      ไดรบเงนอยางใดอยางหนงตามพระราชบญญตน และลกจาง


      มความประสงคจะใหพนกงานเจาหนาทดเนนการตามพระราชบญญตน

      ใหลกจางมสทธยนครองตอพนกงานตรวจแรงงานแหงทองท

      ทลกจางทงานอย หรอทนายจางมภมลเนาอยตามแบบทอธบด

      กหนด”


          และ มาตรา 123 วรรค 2 ระบวา “ในกรณทเกยวกบสทธ


      ไดรบเงนอยางหนงอยางใดตามพระราชบญญตน ถาลกจาง

      ถงแกความตาย ใหทายาทโดยธรรมมสทธยนครองตอพนกงาน

      ตรวจแรงงานได”          เพอยกระดบการใหบรการของกรมสวสดการและคมครอง
      แรงงาน และสอดรบนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรฐบาล จงได


      พฒนาระบบใหบรการผานอนเทอรเนตเพอใหลกจางผมสทธตาม
      มาตรา 123. สามารถยนครองผานอนเทอรเนตได          อยางไรกตาม ในกระบวนการสบขอเทจจรงของเจาพนกงาน
      อาจมการเรยกขอขอมลเพมเตมจากผยนครอง ซงสามารถนสง


      ขอมลผานระบบใหบรการนได
   1   2   3   4   5   6   7   8