Page 4 - public_manual.pages
P. 4

ภาพรวมการใหบรการรบครองฯ
          ผยนครองตองลงทะเบยนผใชงานกอน เมอกรอกครองผาน

      อนเทอรเนตแลว สามารถ Login เพอตดตามสถาะการดเนนการ

      ของเจาหนาทรวมถงการสงไฟลขอมลตาง ๆ ตามทเจาหนาทรองขอ


          เมอเจาหนาทวนจฉยแลวเสรจ ผยนครองสามารถดาวนโหลด

      ไฟลทเกยวของเพอดเนนการตามสทธตอไปได 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9