Page 5 - public_manual.pages
P. 5

การลงทะเบยนสหรบการใชงานครงแรก
                           ในการเขาใชงานระบบ ผยนครองตอง
                          Login ดวยชอผใชและรหสผาน


                           กรณทใชงานครงแรก ผยนครอง


                          สามารถลงทะเบยนไดโดยคลกทควา

                          “ลงทะเบยน”          ขอมลทตองระบในหนาจอลงทะเบยนเปนขอมลของผยนครอง

      ประกอบดวย ชอและนามสกล , หมายเลขบตรประชาชน , หมายเลข

      โทรศพททสามารถตดตอได 


      Email Address สหรบใชในกรณผยนครองลมรหสผาน

      ชอผใชงาน        ใชสหรบ Login เขาระบบ เปนภาษาไทยหรอ

                     ภาษาองกฤษกได

      รหสผาน           ใชคกบชอผใชงาน โดยผยนครองสามารถ


                     กหนดรหสผานไดเอง
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10