Page 6 - public_manual.pages
P. 6

หนาจอระบบและขนตอนการใชงานระบบ          เมอ Login เขาระบบแลว จะพบหนาจอแสดงลดบขนตอน 3.

      ขนตอน ไดแก


          1. การบนทกขอมลทอย ประกอบดวย 1) ทอยปจจบนของผยน

      ครอง 2). ทอยตามทะเบยนบานของผยนครอง และ 3) ทอยของ

      ททงานทผยนครองหรอลกจางทงานแลวไมไดรบเงนตามสทธ


          ผยนครองตองกรอกขอมลทอยทง 3 รายการใหครบถวน หาก


      กรอกไมครบถวนจะไมสามารถกรอกครองในขนตอนท 2 ได
          2. เมน “ยนครอง” เปนการกรอกครองตามแบบฟอรม โดย

      ขอมลทอยทบนทกในขนตอนลดบท 1 จะถกดงมาแสดงอตโนมต

      และผยนครอง ควรกรอกขอมลใหครบถวนสมบรณมากทสด


          3. เมน “ตดตามผล/สงเอกสาร/ยกเลกครอง” เปนการตดตอ

      สอสารเพอดสถานะการดเนนการของเจาหนาท รวมถงการยกเลก

      ครอง กรณทกรอกขอมลผดพลาด

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11