Page 9 - public_manual.pages
P. 9

เมอยนครองสเรจ จะมขอความแจงวากรมไดรบเรองแลว และ

      ขอความแจงเกยวกบการนสงขอมลเพมเตม
          เมอคลกปม “ตกลง” จะแสดงรายการครองทยนผานอนเทอรเนต

      ซงผยนครองสามารถเรยกเปดหนาตางนไดเองจากเมนรายการลดบท 3

      “ตดตามผล/สงเอกสาร/ยกเลกครอง” จากหนาจอหลกของระบบ
          เมอคลกทแวนขยายใตชอง “สถานะ” จะแสดงสถานะการดเนนการเปน

      “รอเจาหนาทรบเรอง”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13